กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุกทั้ง Physical และ Digital Market การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่งออก และการพัฒาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออก

สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในเมืองที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจกว่า 50 เมืองทั่วทุกภูมิภาคในโลก เพื่อดาเนินการตามนโยบายทางการค้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารและอานวยความสะดวกในการทาการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นาเข้าต่างประเทศ

โครงการต่างๆ ของกรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถทาการค้าระหว่างประเทศได้ ประกอบด้วยการพัฒนาสินค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการทาการค้าระหว่างประเทศ และการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศ

เข้าร่วมโครงการกับกรมฯ สามารถสมัครผ่าน Application DITP Drive หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลการค้าได้ผ่านทาง DITP Application Live Chat หรือ Call Center 1169