AMA (60+)โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 60+ (Aging Market Access: AMA) เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึกอย่างเข้มข้น ซึ่งประกอบด้วยการสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Coaching) เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจในตลาดผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องออกกำลังกาย และอุปกรณ์สำหรับสันทนาการ เป็นต้น โครงการฯ นี้จะช่วยท่านในด้านการศึกษาแนวโน้มตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเรียนรู้การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นจากการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรหลากหลายสาขาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ นักการตลาด อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของแบรนด์ และแพทย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะได้ลงมือออกแบบและพัฒนาสินค้าต้นแบบ อีกทั้งการทำ Focus Group เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนานาชาติ รวมทั้งติวเข้มในการพัฒนาและรับฟังคำแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท โดยสินค้าที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการฯ จะได้รับโอกาสในการเจรจาการค้าระดับนานาชาติ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสินค้าตลาดเฉพาะ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร 02-507 8388
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/