โครงการพัฒนาสินค้าพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม  (Beyond Plastic) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าของขวัญ ของใช้ในบ้านและในสำนักงาน ของใช้ในครัวและของใช้ในชีวัตประจำวันที่ทำจากพลาสติก หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าโดยมีการออกแบบที่ดี

โลกปัจจุบันให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม  พลาสติคเป็นวัสดุที่ไม่อาจย่อยสลายได้และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ตลาดต่างประเทศต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังไม่ได้ปรับสินค้าเป็นเป็นไปตามแนวโน้มความต้องการของตลาด   สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสินค้าพลาสติกนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าเข้าร่วมโครงการ และเชิญผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมให้คำแนะนำและให้ความรู้เรื่องวัตถุดิบEco Plastic ทั้ง Recycle Plastic และ Bio Plastic และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาให้คำแนะนำเชิงลึกร่วมกันเพื่อให้การนำ Eco Plastic มาใช้ผลิตสินค้าได้จริง โดยมีเข้าร่วมโครงการ 10 ราย เมื่อผ่านการแนะนำให้ความรู้เชิงลึกแล้ว ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้า Eco Plastic ได้ทุกราย ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ประกอบการรายอื่นๆเห็นว่าการเปลี่ยนวัตถุดิบจากพลาสติกเป็น Eco Plastic สามารถทำได้ โดยไม่ต้องปรับกระบวนการผลิตมากและไม่ได้เพิ่มต้นทุนมากเท่าที่คิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสินค้าไลฟ์สไตล์ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร 02-507 8372
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/