Circular Economyโครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้า และกระบวนการผลิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเศรษฐกิจยุคใหม่ New Mega Trends ด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือการจัดการทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ โดยนำเอาของที่ใช้แล้วเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบหรือทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรของโลกที่กำลังหมดไป และสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมแฟชั่นในอนาคต

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาเชิงลึกและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำธุรกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำของการผลิตอย่างครบวงจร รวมถึง การพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอในระดับสากล ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาเชิงลึกในแต่ละรายบริษัทที่มีความแตกต่างกันในเรื่องวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถปรับใช้กับธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในการนำไปสู่การขยายช่องทางการตลาด และการค้าระหว่างประเทศต่อคู่ค้าหลักที่สำคัญของไทยและให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแฟชั่น สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร 02-507 8360, 02-507 8322
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/