วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการต่างโซนได้แก่ โซน BIG+BIH โซน TIFF และ โซน BIFF& BIL ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ในการใช้สินค้าที่ตนเองมีอยู่มาร่วมกันสร้างสรรค์และออกแบบ สินค้าชิ้นใหม่ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ซื้อกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สะท้อนมาจากผู้ซื้อ/ ผู้นำเข้าที่เข้าชมงานซึ่งเห็นว่าสินค้าใหม่งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok มีจำนวนน้อย โดยในเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะ แนะนำตัวและจับคู่กันเอง นำเสนอแนวคิดในการผลิตสินค้าร่วมกัน เมื่อคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว ผู้ประกอบการที่ผ่าน การคัดเลือกจะร่วมกันออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ ความร่วมมือกันของผู้ประกอบการจำนวน 32 ราย สร้างสินค้าไลฟ์สไตล์ ใหม่ในโครงการไม่น้อย กว่า 20 ชิ้น นอกจากนั้นผู้ประกอบการทั้งที่เข้าร่วมโครงการและที่ไม่ผ่านการเข้าร่วมโครงการยังได้ ร่วมกันผลิตสินค้าใหม่อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสินค้าไลฟ์สไตล์ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร 02-507 8372
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/