DEmark Award 2020โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าของประเทศไทย อาจยังมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่ทราบถึงความสามารถด้านการออกแบบและศักยภาพความก้าวหน้าในการพัฒนาสินค้าไทยมีความก้าวหน้าไปมากเพียงใด ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสินค้าที่มีการออกแบบดีจากประเทศสู่สากล รวมทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐิจไทยในอนาคต สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยได้แสดงผลงานสู่ตลาดโลกซึ่งโครงการนี้ได้รับการต่อยอดมาจากรางวัล Prime Minister's Export Award (PM Award) ประเภท Thai-Owned Design ซึ่งในอดีตมอบรางวัลให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มีกระบวนการพัฒนาสินค้าดีเด่นเป็นหลัก ในปัจจุบันรางวัล DEmark ให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากจะเป็นเวทีประชันฝีมือของบรรดานักออกแบบไทยฝีมือดีแล้ว ยังถือเป็นประตูสู่การแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark ที่ได้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นตรา ที่แสดงถึงสินค้าที่มีการออกแบบดีเด่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า  ในส่วนของประเภทรางวัลถูกแบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลัก คือ

- กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)

- กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)

- กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion/ Apparel/Jewelry/textile/Etc.)

- กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Digital Appliances / Equipment / IoT / Etc.)

- กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

- กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

- กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทํางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space / Condominium Project)

 

โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย การใช้งาน และการคำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก             

สิทธิประโยชน์ ได้รับโอกาสพิเศษการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก (สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark ได้สิทธิผ่านเข้ารอบสองของการประกวด G-mark ประเทศญี่ปุ่นทันที) ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทละ 1 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจาก นายกรัฐมนตรี สามารถใช้เครื่องหมาย DEmark ประกอบในการประชาสัมพันธ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายได้ การประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล ในสื่อเว็บไซต์ www.demarkaward.net และ ได้สิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark บนฉลาก หรือใบประชาสัมพันธ์ แผ่นผับต่างๆ ของโครงการ รวมถึงโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โทร 02-507 8276, 02-507 8268, 02-507 8263
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/