โครงการ DEWA : Design from Waste of Agriculture เกิดขึ้นจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในแต่ละปีมีผลผลิตทางการเกษตรเหลือใช้จำนวนมาก จึงได้ริเริ่มโครงการ DEWA เมื่อปี 2014  โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญนักออบแบบสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานด้านนวัตกรรม มาให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการในการนำผลผลิตที่เหลือใช้จากการเกษตร  พืชพรรณธรรมชาติ และวัสดุอื่นๆมาศึกษาวิจัย พัฒนาเพื่อแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ (New Materials)  และเป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ (Life Style Products) เชิงสร้างสรรค์ เช่น การใช้น้ำเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ทำจาก เศษไม้และใบไม้ที่เหลือมาทำเป็นน้ำด่างเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิค การนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุในการผลิตสินค้าใช้ในครัวเรือน และการนำกระดาษรีไซเคิล เศษผ้า และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่ทันสมัย เป็นต้น

จุดเด่นของโครงการนอกเหนือจากการพัฒนาสินค้ารายบริษัท ยังเน้นการนำแนวคิด Co-Branding ซึ่งหยิบยกจุดเด่นของผู้ประกอบการ 2 ราย เช่นจุดเด่นด้านวัสดุ และจุดเด่นด้านการผลิต จุดเด่นด้านการออกแบบ และอื่นๆ  มาสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยเช่น ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกระจก กับ กลุ่มผู้ผลิตใบบัวจากเกาะคา จังหวัดลำปาง การนำใบบัวกับกระจกมาศึกษาวิจัย เกิดผลงานตกแต่งผนัง Wall Art กระจกที่มีลวดลายธรรมชาติที่มีลักษณะพื้นผิวของใบบัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและธรรมชาติอย่างลงตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โทร 02-507 8263, 02-507 8267
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/