โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (Thai Brand Incubation Program) ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า“ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ ทำให้โอกาสการเป็นแบรนด์ระดับโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัว”  โครงการนี้จึงต้องการส่งเสริม SMEs ในภูมิภาคต่างๆของไทย ให้สามารถค้นหาคุณค่าของแบรนด์ตนเอง สามารถเล่าเรื่องราว ความเป็นมา ตัวตนของแบรนด์ตนเอง และนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์การสื่อสารเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับแบรนด์ของตนเองได้โดยเริ่มจากในประเทศสู่สากล   Idea Lab ปีที่ 3 เป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิด “From Local Wisdom to Global Market” เพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้นำต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแปรรูปสู่ความสำเร็จทางการค้า เกิดการสร้างงาน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ SMEs ท้องถิ่นสู่สากลได้ต่อไป โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Idealab ปีที่ 3 มีจำนวน 18 ราย จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โทร 02-507 8275
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/