สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่น ปี 2563 (N.E.W.S. - ECO 2020) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยเป็นกิจกรรมพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคสู่ตลาดญี่ปุ่น ประเภทสินค้าสไลฟ์สไตล์ และสินค้าแฟชั่น/สิ่งทอ ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสินค้าและการตลาดจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา และสำนักงานฯ ฮิโรชิม่า วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น/สิ่งทอ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่น และส่งเสริมด้านการตลาดสู่ตลาดญี่ปุ่น

รายละเอียดการจัดกิจกรรม เป็นการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดญี่ปุ่น (Product Development)เน้นผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อพัฒนาสินค้าต้นแบบภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าและการตลาดจากประเภทญี่ปุ่นเพื่อให้ได้สินค้าต้นแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โทร 02-507 8263
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/