Qurated Fashion Incubationโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น

โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการแฟชั่นไทยในทุกมิติ ส่งเสริมโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมุ่งเน้นและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเกิดการตื่นตัว และปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศได้ในอนาคต ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรด้านแฟชั่นที่ครอบคลุมทุกมิติ ประกอบด้วย การศึกษาแนวโน้มแฟชั่นโลก การเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ การให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นชั้นนำของไทย ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์แบรนด์ การวางแผนพัฒนาสินค้า การเลือกกลุ่มตลาด และผู้บริโภคเป้าหมาย การสร้างแนวคิดแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดสู่การออกแบบ การเลือกใช้วัตถุดิบ สี เทคนิคที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนาและวิเคราะห์สินค้าต้นแบบ เทคนิคการนำเสนอสินค้า การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับคำสั่งซื้อ และการเลือกสรรช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับแบรนด์ผ่านทางออนไลน์ และออฟไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแฟชั่น สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร 02-507 8360, 02-507 8371
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/