Talent Thai & Designer's Roomโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก

โครงการ Designers’ Room & Talent Thai เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศรายใหม่  Designer’s room  คือ กลุ่มนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ  Talent Thai คือกลุ่มนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์

Designers’ Room & Talent Thai มีส่วนร่วมในการผลักดันศักยภาพและการสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยรุ่นใหม่มายาวนานกว่า 19 ปี โดยได้เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้แสดงความสามารถด้านการสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนตัวตน และตรงกับช่องทางการตลาด เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designer’s Brand) หรือผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศระดับมืออาชีพที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติที่ผ่านมามีนักออกแบบเข้าร่วมโครงการกว่า 528 แบรนด์ และสามารถพัฒนานักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โทร 02-507 8276, 02-507 8268
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/