โครงการพัฒนาสินค้าเชิงลึกและออกแบบผลิตภัณฑ์ และ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดย DITP
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการประเภทพัฒนาสินค้าเชิงลึกและออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการตลาดอย่างครบวงจร และ โครงการประเภทพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมากกว่า 20 โครงการในแต่ละปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทยในการทำการค้าระหว่างประเทศ
AMA (60+)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
Beyond Plastic
โครงการพัฒนาสินค้าพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม
Circular Economy
โครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
DEmark Award 2020
โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี
DEWA
โครงการพัฒนาสินค้าจากผลผลิตทางเกษตรที่เหลือใช้
Idea Lab
กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยด้วยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
Material Thai to Japan
โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและเทคนิคการผลิตของผู้ประกอบการวัสดุไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น
Mom & Kids
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับแม่และเด็ก
N.E.W.S – ECO
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่น
OTOP Premium Go Inter
โครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล
Por Laew Dee
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9
Qurated Fashion Incubation
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น
STYLE Bangkok Collaboration 2020
โครงการพัฒนาสินค้าใหม่จากผู้ประกอบการต่างโซนในงาน STYLE BANGKOK
T-Style Thai Spirit
นำเสนอศักยภาพของผู้ผลิตและนักออกแบบไทยที่ถ่ายทอดความเป็นไทย
Talent Thai & Designer's Room
โครงการส่งเสริมส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก
Thai G.R.O.O.V.E
การจัดแสดงสินค้าแบรนด์ไทยในรูปแบบดิจิทัล
Thai Style Solution
นำเสนอสินค้าและบริการออกแบบไทยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของโลกยุคหลังโควิด
New Economy Academy
พัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
เกี่ยวกับ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ